danh mục sản phẩm
Liên kết website
Video clip
hỗ trợ trực tuyến
Hùng

0918 394 145

Trí

0908 138 616

Tiêu chuẩn luật pccc
Bản đồ

Xem Hùng Việt ở bản đồ lớn hơn
Thống kê truy cập

Số người online: 5

Số người đã online: 158258

Chi tiết bài viết

QCVN 06 : 2010/BXD
1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QCVN 06 : 2010/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings

HÀ NỘI – 2010
QCVN 06 : 2010/BXD
3
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................................5
1. QUY ĐỊNH CHUNG .......................................................................................................................7
2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY.............................................................................................9
3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI ...........................................................................................18
4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN...........................................................................................................29
5. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN ......................................................................................................34
Phụ lục A Giải thích từ ngữ................................................................................................................39
Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy.........................................................41
Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ..........................44
Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình....................................................48
Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình ..................52
Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu..................................................55
Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn..........74
Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy
của nhà................................................................................................................................................82

QCVN 06 : 2010/BXD
5
LỜI NÓI ĐẦU

QCVN 06 : 2010/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì biên soạn, Vụ
Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo
Thông tư số 07 /2010/TT-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2010. Quy chuẩn này được
soát xét và thay thế chương 11, phần III, tập II, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được
ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng.

QCVN 06 : 2010/BXD
7

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công
trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây
dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về
cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu
xây dựng.
CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “An toàn cháy cho nhà, công trình” được nêu trong A.1 của Phụ lục A.
1.1.2. Các phần 3, 4 và 5 của Quy chuẩn này không áp dụng cho các nhà có chức năng đặc biệt (nhà
sản xuất hay bảo quản các chất và phương tiện gây nổ, các kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu
mỏ, khí đốt tự nhiên, kho hóa chất độc hại, công trình quân sự, phần ngầm của công trình tầu
điện ngầm, công trình hầm mỏ, …).
1.1.3. Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong xây dựng
phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này.
Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các yêu cầu phòng cháy chống cháy
quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác được quy định áp dụng cho từng đối tượng nhà
và công trình. Khi chưa có các tài liệu chuẩn quy định cụ thể theo các yêu cầu của Quy chuẩn
này thì vẫn cho phép sử dụng các quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn hiện hành cho đến khi các
tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như cho phép sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành của nước
ngoài trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn này và các quy định pháp luật của Việt
Nam trong việc áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài về phòng cháy chữa cháy và áp dụng tiêu
chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.
Trong các tài liệu chuẩn hiện hành có liên quan về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công
trình, nếu có các quy định, yêu cầu kỹ thuật thấp hơn về mức độ an toàn cháy so với những quy
định và yêu cầu của Quy chuẩn này, thì áp dụng theo Quy chuẩn này.
CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “tài liệu chuẩn” được nêu trong mục A.11 của Phụ lục A.
1.1.4. Các tài liệu thiết kế và tài liệu kỹ thuật của nhà, kết cấu, cấu kiện và vật liệu xây dựng phải nêu
rõ các đặc tính kỹ thuật về cháy của chúng theo quy định của Quy chuẩn này.
1.1.5. Khi thiết kế và xây dựng công trình, ngoài việc đáp ứng những quy định của Quy chuẩn này, còn
phải tuân theo các quy định ở những tài liệu chuẩn hiện hành khác có liên quan đến phòng chống
cháy và yêu cầu khác đối với công trình như: quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp nước,
hệ thống điện, thiết bị điện, chống sét, hệ thống cấp nhiên liệu, cấp nhiệt, hệ thống thông gió,
điều hoà không khí, an toàn sử dụng kính, tránh rơi ngã, va đập.
QCVN 06 : 2010/BXD
8
1.1.6. Đối với các nhà chưa có tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy, cũng như các nhà thuộc nhóm nguy
hiểm cháy theo công năng F 1.3(1
) có chiều cao lớn hơn 75 m(2
), các nhà thuộc nhóm nguy hiểm
cháy theo công năng khác có chiều cao lớn hơn 50 m, các nhà có số tầng hầm lớn hơn 1, các nhà
đặc biệt phức tạp và khác thường thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các yêu
cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng
về phòng chống cháy của các nhà đó, trên cơ sở các tài liệu chuẩn hiện hành được phép áp dụng.
Các yêu cầu và giải pháp này phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ có thẩm quyền thẩm duyệt.
1.1.7. Trong một số trường hợp riêng biệt, Bộ Xây dựng chỉ cho phép giảm bớt một số yêu cầu của
Quy chuẩn này đối với công trình cụ thể, khi có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải
pháp bổ sung, thay thế và luận chứng này phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1.1.8. Khi thay đổi công năng hoặc thay đổi các giải pháp quy hoạch không gian và kết cấu của các nhà
hiện hữu hoặc các gian phòng riêng của các nhà đó thì phải áp dụng Quy chuẩn này và các tài
liệu chuẩn hiện hành phù hợp với những thay đổi đó.
1.1.9. Đối với nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ 06 tầng trở xuống, không bắt buộc áp dụng
Quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng dẫn riêng, phù hợp cho từng đối tượng nhà và khu dân
cư.
1.2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng nhà dân dụng và nhà công
nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này.
1.3. Giải thích từ ngữ
Các thuật ngữ và định nghĩa trong Quy chuẩn này được nêu tại Phụ lục A.
1.4. Các quy định chung
1.4.1. Trong các nhà, khi thiết kế phải có các giải pháp kết cấu, quy hoạch không gian và kỹ thuật công
trình để đảm bảo khi xảy ra cháy thì:
− Mọi người trong nhà (không phụ thuộc vào tuổi tác và tình trạng sức khỏe) có thể sơ tán ra bên
ngoài tới khu vực an toàn (sau đây gọi là bên ngoài) trước khi xuất hiện nguy cơ đe doạ tính
mạng và sức khoẻ do tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy;
− Có khả năng cứu người;
− Lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể tiếp cận đám cháy và thực hiện các biện pháp chữa
cháy, cứu người và tài sản;
− Không để cháy lan sang các nhà bên cạnh, kể cả trong trường hợp nhà đang cháy bị sập đổ;

1
Xem 2.6.5 - Bảng 6
2
Từ đây về sau, ngoài các trường hợp được nói riêng, chiều cao nhà được xác định bằng chiều cao bố trí của tầng trên cùng không kể tầng kỹ thuật trên
cùng. Còn chiều cao bố trí của tầng được xác định bằng khoảng cách từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận tới mép dưới của cửa sổ mở trên tường ngoài
của tầng đó.
QCVN 06 : 2010/BXD
9
− Hạn chế các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về vật chất, bao gồm bản thân ngôi nhà và các tài sản
bên trong nhà, có xét tới tương quan kinh tế giữa giá trị thiệt hại và chi phí cho các giải pháp
cùng trang thiết bị kỹ thuật phòng cháy chữa cháy.
1.4.2. Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo:
− Ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng chống cháy theo thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành
và đã được thẩm duyệt theo quy định;
− Thực hiện các yêu cầu phòng cháy chữa cháy cho các công trình đang xây dựng, các công trình
phụ trợ và các quy định phòng cháy chữa cháy trong thi công xây lắp theo pháp luật về phòng
cháy chữa cháy hiện hành;
− Trang bị các phương tiện chữa cháy theo quy định và trong trạng thái sẵn sàng hoạt động;
− Khả năng thoát nạn an toàn và cứu người, cũng như bảo vệ tài sản khi xảy ra cháy trong công
trình đang xây dựng và trên công trường.
1.4.3. Trong quá trình khai thác sử dụng phải:
− Giữ nguyên cấu trúc, nội thất của nhà và khả năng làm việc của các trang thiết bị phòng cháy
chữa cháy đúng với yêu cầu của thiết kế và các tài liệu kỹ thuật lập cho chúng;
− Thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật hiện hành;
− Không được phép thay đổi kết cấu hay các giải pháp quy hoạch không gian và kỹ thuật công
trình mà không có thiết kế được phê duyệt theo quy định;
− Khi tiến hành sửa chữa, không cho phép sử dụng các cấu kiện và vật liệu không đáp ứng các yêu
cầu của các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Khi nhà được cấp phép ở điều kiện phải hạn chế về tải trọng cháy, về số người trong nhà hoặc
trong bất kỳ phần nào của nhà, thì bên trong nhà phải đặt thông báo về những hạn chế này ở
những nơi dễ thấy, còn bộ phận quản lý nhà phải thiết lập các biện pháp tổ chức riêng về phòng
cháy chữa cháy và sơ tán người khi xảy ra cháy.
1.4.4. Khi phân tích tính nguy hiểm cháy của nhà, có thể sử dụng các tình huống tính toán dựa trên
tương quan giữa các thông số: sự phát triển và lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy,
việc sơ tán người và tổ chức chữa cháy.
2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY
2.1. Quy định chung
2.1.1. Nhà, các phần và các bộ phận của nhà, gian phòng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, được
phân loại kỹ thuật về cháy dựa trên các tính chất sau:
− Tính nguy hiểm cháy: tính chất làm phát sinh và phát triển các yếu tố nguy hiểm cháy;
− Tính chịu lửa: tính chất chống lại các tác động của đám cháy và chống sự lan truyền các yếu tố
nguy hiểm của đám cháy.
QCVN 06 : 2010/BXD
10
2.1.2. Việc phân loại kỹ thuật về cháy dùng để thiết lập các yêu cầu cần thiết về bảo vệ chống cháy cho
các kết cấu, gian phòng, nhà, các phần và các bộ phận của nhà phụ thuộc vào tính chịu lửa và /
hoặc tính nguy hiểm cháy của chúng.
2.2. Vật liệu xây dựng
2.2.1. Về mặt an toàn cháy, vật liệu xây dựng chỉ được đặc trưng bằng tính nguy hiểm cháy.
Tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng được xác định theo các đặc tính kỹ thuật về cháy sau:
tính cháy, tính bắt cháy, tính lan truyền lửa trên bề mặt, khả năng tạo khói và chất độc.
2.2.2. Theo tính cháy, vật liệu xây dựng được phân thành vật liệu không cháy và vật liệu cháy. Vật liệu
xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:
− Ch1 (cháy yếu);
− Ch2 (cháy vừa phải);
− Ch3 (cháy mạnh vừa);
− Ch4 (cháy mạnh).
Tính cháy và các nhóm của vật liệu xây dựng theo tính cháy được xác định theo Phụ lục B, mục
B.2.
Đối với vật liệu xây dựng không cháy thì không quy định về tính nguy hiểm cháy và không xác
định các chỉ tiêu khác.
2.2.3. Theo tính bắt cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm:
− BC1 (khó bắt cháy);
− BC2 (bắt cháy vừa phải);
− BC3 (dễ bắt cháy).
Nhóm vật liệu xây dựng theo tính bắt cháy được xác định theo Phụ lục B, mục B.3.
2.2.4. Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:
− LT1 (không lan truyền);
− LT2 (lan truyền yếu);
− LT3 (lan truyền vừa phải);
− LT4 (lan truyền mạnh).
Nhóm vật liệu xây dựng theo tính lan truyền lửa trên bề mặt được quy định cho lớp vật liệu bề
mặt của mái và sàn, kể cả lớp thảm trải sàn, theo Phụ lục B, mục B.4.
Đối với các vật liệu xây dựng khác, không xác định và không quy định việc phân nhóm về lan
truyền lửa trên bề mặt.
2.2.5. Theo khả năng sinh khói, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm:
− SK1 (khả năng sinh khói thấp);
− SK2 (khả năng sinh khói vừa phải);
QCVN 06 : 2010/BXD
11
− SK3 (khả năng sinh khói cao).
Nhóm vật liệu xây dựng theo khả năng sinh khói được xác định theo Phụ lục B, mục B.5.
2.2.6. Theo độc tính của các sản phẩm cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:
− ĐT1 (độc tính thấp);
− ĐT2 (độc tính vừa phải);
− ĐT3 (độc tính cao);
− ĐT4 (độc tính đặc biệt cao).
Nhóm vật liệu xây dựng theo độc tính của các sản phẩm cháy được xác định theo Phụ lục B, mục
B.6.
2.3. Cấu kiện xây dựng
2.3.1. Cấu kiện xây dựng được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy.
Tính chịu lửa của một cấu kiện được thể hiện bằng giới hạn chịu lửa của cấu kiện đó. Tính nguy
hiểm cháy của một cấu kiện được đặc trưng bằng cấp nguy hiểm cháy của nó.
2.3.2. Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (tính bằng phút)
kể từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc một số
dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau:
− Mất khả năng chịu lực (khả năng chịu lực được ký hiệu bằng chữ R);
− Mất tính toàn vẹn (tính toàn vẹn được ký hiệu bằng chữ E);
− Mất khả năng cách nhiệt (khả năng cách nhiệt được ký hiệu bằng chữ I).
CHÚ THÍCH: 1) Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng thử nghiệm chịu lửa theo các tiêu chuẩn
TCXDVN 342 : 2005 đến TCXDVN 348 : 2005(1
) hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Giới hạn chịu lửa của
cấu kiện xây dựng có thể xác định bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa được áp dụng.
2) Giới hạn chịu lửa yêu cầu của các cấu kiện xây dựng cụ thể được quy định trong Quy chuẩn này và trong
các Quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình. Giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện xây dựng được ký
hiệu bằng REI, EI, RE hoặc R kèm theo các chỉ số tương ứng về thời gian chịu tác động của lửa tính bằng
phút. Ví dụ: Cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu là REI 120 nghĩa là cấu kiện phải duy trì được đồng thời cả
ba khả năng: chịu lực, toàn vẹn và cách nhiệt trong khoảng thời gian chịu tác động của lửa là 120 phút; Cấu
kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu là R 60, thì cấu kiện chỉ phải duy trì khả năng chịu lực trong thời gian 60
phút, không yêu cầu về khả năng cách nhiệt và tính toàn vẹn.
3) Một cấu kiện xây dựng được cho là đảm bảo yêu cầu về khả năng chịu lửa nếu thỏa mãn một trong hai điều
kiện sau:
a) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật giống như mẫu thí nghiệm chịu lửa và mẫu này khi thí nghiệm
có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó;
b) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật phù hợp với cấu kiện nêu trong Phụ lục F và có giới hạn chịu lửa
danh định tương ứng cho trong phụ lục này không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó.
2.3.3. Theo tính nguy hiểm cháy, cấu kiện xây dựng được phân thành 4 cấp:
− K0 (không nguy hiểm cháy);

1
Các tiêu chuẩn TCXDVN sẽ được chuyển đổi thành TCVN theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
QCVN 06 : 2010/BXD
12
− K1 (ít nguy hiểm cháy);
− K2 (nguy hiểm cháy vừa phải);
− K3 (nguy hiểm cháy).
CHÚ THÍCH: 1) Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng được xác định bằng thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành hoặc tương đương.
2) Cho phép xác định cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện mà không cần thử nghiệm như sau:
+ Xếp vào cấp K0, nếu cấu kiện được chế tạo chỉ từ vật liệu không cháy;
+ Xếp vào cấp K1, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các chỉ tiêu kỹ thuật
về cháy không nguy hiểm hơn Ch1, BC1, SK1;
+ Xếp vào cấp K2, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các chỉ tiêu kỹ thuật
về cháy không nguy hiểm hơn Ch2, BC2, SK2;
+ Xếp vào cấp K3, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo chỉ từ các vật liệu có một trong các chỉ tiêu kỹ
thuật về cháy là Ch3, BC3, SK3.
2.4. Bộ phận ngăn cháy
2.4.1. Bộ phận ngăn cháy được dùng để ngăn cản đám cháy và các sản phẩm cháy lan truyền từ một
khoang cháy hoặc từ một gian phòng có đám cháy tới các gian phòng khác.
Bộ phận ngăn cháy bao gồm tường ngăn cháy, vách ngăn cháy và sàn ngăn cháy.
2.4.2. Bộ phận ngăn cháy được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy.
Tính chịu lửa của một bộ phận ngăn cháy được xác định bằng tính chịu lửa của các bộ phận cấu
thành ra nó, bao gồm:
− Phần ngăn cách (tấm vách, tấm tường, tấm sàn, …);
− Cấu kiện giữ ổn định cho phần ngăn cách (khung, thanh giằng, …);
− Cấu kiện đỡ phần ngăn cách (dầm đỡ, sườn đỡ, tường đỡ, …);
− Các chi tiết liên kết giữa chúng.
Giới hạn chịu lửa theo trạng thái mất khả năng chịu lực (R) của cấu kiện giữ ổn định cho phần
ngăn cách, của cấu kiện đỡ phần ngăn cách và của các chi tiết liên kết giữa chúng phải không
được thấp hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu đối với phần ngăn cách.
Tính nguy hiểm cháy của bộ phận ngăn cháy được xác định bằng tính nguy hiểm cháy của phần
ngăn cách cùng với các chi tiết liên kết và của các cấu kiện giữ ổn định cho phần ngăn cách.
2.4.3. Bộ phận ngăn cháy được phân loại theo giới hạn chịu lửa của phần ngăn cách như trong Bảng 1.
Khi trong bộ phận ngăn cháy có các cửa đi, cổng, cửa nắp, van, cửa sổ, màn chắn (sau đây gọi
chung là cửa và van ngăn cháy), hay khi ở các cửa đó có bố trí khoang đệm (gọi là khoang đệm
ngăn cháy) thì cửa, van ngăn cháy và khoang đệm ngăn cháy phải được chọn loại cũng có khả
năng ngăn cháy phù hợp với loại của bộ phận ngăn cháy theo quy định tại Bảng 1.
Giới hạn chịu lửa của các loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy được quy định tại
Bảng 2.
Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ngăn cháy (vách, sàn, cửa và van ngăn cháy)
ở cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy phải phù hợp quy định tại Bảng 3.
QCVN 06 : 2010/BXD
13
Bộ phận ngăn cháy loại 1 phải thuộc cấp nguy hiểm cháy K0. Trong các trường hợp riêng, cho
phép sử dụng cấp nguy hiểm cháy K1 trong các bộ phận ngăn cháy loại 2 đến loại 4.
Bảng 1 - Phân loại bộ phận ngăn cháy
Bộ phận ngăn cháy Loại bộ phận
ngăn cháy
Giới hạn chịu lửa của
bộ phận ngăn cháy,
không nhỏ hơn
Loại cửa và van ngăn
cháy trong bộ phận ngăn
cháy, không thấp hơn
Loại khoang đệm
ngăn cháy,
không thấp hơn
Tường ngăn cháy 1 RЕI 150 1 1
2 RЕI 60 2 2
1 ЕI 45 2 1 Vách ngăn cháy
2 ЕI 15 3 2
1 RЕI 150 1 1
2 RЕI 60 2 1
3 RЕI 45 2 1
Sàn ngăn cháy
4 RЕI 15 3 2

Bảng 2 - Giới hạn chịu lửa của cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy
Cửa và van ngăn cháy trong bộ phận
ngăn cháy
Loại cửa và van ngăn cháy trong
bộ phận ngăn cháy
Giới hạn chịu lửa,
không nhỏ hơn
1 ЕI 70
2 ЕI 45*
Cửa đi, cổng, cửa nắp, van
3 ЕI 15
1 Е 70 Cửa sổ
2 Е 45
3 Е 15
Màn chắn 1 ЕI 70
GHI CHÚ: * - Giới hạn chịu lửa của cửa trong giếng thang máy được phép lấy không nhỏ hơn E 45

Bảng 3 - Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ở các cửa và van ngăn cháy trong bộ
phận ngăn cháy
Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm, không nhỏ hơn Loại khoang đệm ngăn cháy
Vách ngăn của khoang
đệm
Sàn của khoang đệm Cửa và van ngăn cháy
của khoang đệm
1 EI 45 REI 45 EI 30
2 EI 15 REI 15 EI 15
2.5. Cầu thang và buồng thang bộ
2.5.1. Cầu thang và buồng thang bộ dùng để thoát nạn được phân thành các loại sau:
QCVN 06 : 2010/BXD
14
a) Các loại cầu thang bộ:
+ Loại 1 – cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang;
+ Loại 2 – cầu thang bên trong nhà, để hở;
+ Loại 3 – cầu thang bên ngoài nhà, để hở;
CHÚ THÍCH: Để hở tức là không được đặt trong buồng thang.
b) Các loại buồng thang bộ thông thường:
+ L1 – có các lỗ cửa ở tường ngoài trên mỗi tầng (để hở hoặc lắp kính);
+ L2 – được chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ ở trên mái (để hở hoặc lắp kính);
c) Các loại buồng thang bộ không nhiễm khói:
+ N1 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoảng thông thoáng bên ngoài nhà theo
một lối đi hở (khoảng thông thoáng này thường ở dạng logia hoặc ban công). Lối đi qua
khoảng thông thoáng này không được nhiễm khói;
+ N2 – có áp suất không khí dương (áp suất không khí trong buồng thang cao hơn bên ngoài
buồng thang) trong buồng thang khi có cháy;
+ N3 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoang đệm có áp suất không khí dương
(áp suất không khí dương trong khoang đệm là thường xuyên hoặc khi có cháy).
2.5.2. Thang chữa cháy để phục vụ cho việc chữa cháy và cứu nạn được phân thành 2 loại sau:
− P1 – thang đứng;
− P2 – thang bậc với độ nghiêng không quá 6 : 1 (không quá 80o
).
2.6. Nhà, khoang cháy, gian phòng
2.6.1. Nhà hoặc các phần của nhà được ngăn cách riêng biệt bằng các tường ngăn cháy loại 1 (gọi là
khoang cháy) được phân nhóm theo bậc chịu lửa, theo cấp nguy hiểm cháy kết cấu và theo nhóm
nguy hiểm cháy theo công năng.
− Bậc chịu lửa của nhà và khoang cháy được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây
dựng của nó;
− Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà và khoang cháy được xác định theo mức độ tham gia của
các cấu kiện xây dựng vào sự phát triển cháy và hình thành các yếu tố nguy hiểm của đám cháy;
− Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà và các phần của nhà được xác định theo mục đích
sử dụng và đặc điểm của các quy trình công nghệ bố trí bên trong nó;
2.6.2. Nhà và các khoang cháy được phân theo bậc chịu lửa như Bảng 4.
Các bộ phận chịu lực của nhà bao gồm các tường và cột chịu lực, các thanh giằng, các vách
cứng, các bộ phận của sàn (dầm, xà hoặc tấm) tham gia vào việc đảm bảo sự ổn định tổng thể và
sự không biến đổi hình dạng của nhà khi có cháy.
Các cấu kiện chịu lực không tham gia vào việc đảm bảo độ ổn định tổng thể cho nhà phải được
đơn vị thiết kế chỉ dẫn trong tài liệu kỹ thuật của nhà.
QCVN 06 : 2010/BXD
15
Không quy định giới hạn chịu lửa đối với bộ phận bịt lỗ thông (cửa, cổng, cửa sổ, cửa nắp, cửa
trời, trong đó có cả cửa trên đỉnh và các phần cho ánh sáng xuyên qua khác của tấm lợp mái),
ngoại trừ các cửa, van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy và các trường hợp được nói riêng.
Khi giới hạn chịu lửa tối thiểu của cấu kiện được yêu cầu là R 15 (RE 15, REI 15) thì cho phép
sử dụng các kết cấu thép không bọc bảo vệ mà không phụ thuộc vào giới hạn chịu lửa thực tế của
nó, ngoại trừ các trường hợp khi giới hạn chịu lửa của các bộ phận chịu lực của nhà theo kết quả
thí nghiệm nhỏ hơn R 8.
Trong các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 được phép sử dụng các bản thang và các
chiếu thang với giới hạn chịu lửa R 15 và thuộc cấp nguy hiểm cháy K0.
Bảng 4 - Bậc chịu lửa của nhà
Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng, không nhỏ hơn
Bộ phận mái không có
tầng áp mái
Buồng thang bộ


Bậc chịu
lửa của
nhà
Bộ phận
chịu lực
của nhà
Tường
ngoài
không
chịu lực
Sàn giữa các
tầng (bao gồm
cả sàn tầng áp
mái và sàn
trên tầng
hầm)
Tấm lợp (bao
gồm tấm lợp
có lớp cách
nhiệt)
Giàn,
dầm, xà
gồ
Tường
buồng
thang trong
nhà
Bản
thang và
chiếu
thang
I R 150 Е 30 RЕI 60 RЕ 30 R 30 RЕI 150 R 60
II R 120 Е 15 RЕI 45 RЕ 15 R 15 RЕI 120 R 60
III R 90 Е 15 RЕI 45 RЕ 15 R 15 RЕI 90 R 60
IV R 30 E 15 RЕI 15 RЕ 15 R 15 RЕI 30 R 15
V Không quy định
CHÚ THÍCH: 1) Trong các ngôi nhà có bậc chịu lửa I, II, III thì sàn và trần của tầng hầm, tầng nửa hầm phải làm bằng vật
liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa ít nhất 90 phút. Sàn các tầng 1 và tầng trên cùng phải làm bằng vật
liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1.
2) Trong các ngôi nhà có bậc chịu lửa IV, V thì sàn của tầng hầm hay tầng nửa hầm phải làm bằng vật liệu
có tính cháy không thấp hơn Ch1 và có giới hạn chịu lửa không dưới 45 phút.
3) Trong các phòng có sản xuất hay bảo quản các chất lỏng cháy được thì sàn phải làm bằng vật liệu không
cháy.
4) Tường, tường ngăn và sàn của buồng thang máy và buồng máy của thang máy bố trí trong nhà thuộc bất
kỳ bậc chịu lửa nào phải làm bằng vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 60 phút. Nếu
thang máy bố trí ngoài nhà thì giới hạn chịu lửa của những bộ phận đã nêu không nhỏ hơn 30 phút.
5) Tường ngăn, bao che hành lang giữa của nhà có bậc chịu lửa I, phải làm bằng vật liệu không cháy với
giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút và của nhà có bậc chịu lửa II, III, IV phải làm bằng vật liệu không cháy
hay cháy yếu (Ch1) với giới hạn chịu lửa ít nhất 15 phút. Riêng nhà có bậc chịu lửa II của hạng sản xuất D,
E có thể bao che hành lang bằng tường kính.
2.6.3. Theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu, nhà và các khoang cháy được phân thành 4 cấp S0, S1, S2,
S3 như trong Bảng 5 gọi là cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà.
Không quy định về tính nguy hiểm cháy đối với cửa, cổng, cửa sổ, cửa nắp trong kết cấu bao che
của nhà trừ những trường hợp được nói riêng.
QCVN 06 : 2010/BXD
16
Bảng 5 - Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà
Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng, không nhỏ hơn Cấp nguy hiểm
cháy kết cấu của
nhà Các bộ phận chịu lực
dạng thanh (cột, xà,
dàn, v.v.)
Tường
ngoài từ
phía ngoài
Tường, vách
ngăn, sàn và
mái không có
tầng áp mái
Tường của buồng
thang bộ và bộ phận
ngăn cháy
Bản thang và
chiếu thang
trong buồng
thang bộ
S0 K0 K0 K0 K0 K0
S1 K1 K2 K1 K0 K0
S2 K3 KЗ K2 K1 K1
SЗ Không quy định K1 KЗ
2.6.4. Khi áp dụng vào thực tế xây dựng các kết cấu hoặc hệ kết cấu mà không thể xác định được giới
hạn chịu lửa hoặc cấp nguy hiểm cháy của chúng trên cơ sở các thử nghiệm chịu lửa tiêu chuẩn
hoặc theo tính toán thì cần tiến hành thử nghiệm chịu lửa đối với các mẫu giống như cấu tạo thực
của các bộ phận đó theo yêu cầu của quy định hiện hành về thử nghiệm chịu lửa.
2.6.5. Nhà và các phần của nhà (các gian phòng hoặc nhóm các gian phòng có công năng liên quan với
nhau) được phân thành các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tuỳ thuộc vào đặc điểm sử
dụng chúng, vào mức đe dọa tới sự an toàn của người trong trường hợp xảy ra đám cháy có tính
đến: tuổi tác, trạng thái thể chất, khả năng có người đang ngủ, nhóm người sử dụng theo công
năng chính và số người của nhóm đó. Phân nhóm nguy hiểm cháy theo công năng được quy định
tại Bảng 6.
Nhà và gian phòng dùng để sản xuất hoặc làm kho được phân hạng theo tính nguy hiểm cháy và
cháy nổ phụ thuộc vào số lượng và tính chất nguy hiểm cháy nổ của các chất và vật liệu chứa
trong chúng, có tính đến đặc điểm của quá trình công nghệ sản xuất. Việc phân hạng quy định
trong Phụ lục C.
Các gian phòng sản xuất và các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm và nhà xưởng trong
các nhà thuộc Nhóm F 1, F 2, F 3 và F 4, được xếp vào Nhóm F 5.
Bảng 6 - Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng
Nhóm Mục đích sử dụng Đặc điểm sử dụng
(1) (2) (3)
F 1 Nhà để ở thường xuyên hoặc tạm thời (trong
đó có cả để ở suốt ngày đêm).
Các gian phòng trong nhà này thường được sử dụng
cả ngày và đêm. Nhóm người trong đó có thể gồm
nhiều lứa tuổi và trạng thái thể chất khác nhau. Đặc
trưng của các nhà này là có các phòng ngủ.
F 1.1 Nhà trẻ, mẫu giáo, nhà chuyên dùng cho người
cao tuổi và người khuyết tật (không phải nhà
căn hộ), bệnh viện, khối nhà ngủ của các trường
nội trú và của các cơ sở cho trẻ em;

QCVN 06 : 2010/BXD
17
Bảng 6 (tiếp theo)
(1) (2) (3)
F 1.2 Khách sạn, ký túc xá, khối nhà ngủ của các cơ
sở điều dưỡng và nhà nghỉ chung, của các khu
cắm trại, nhà trọ (motel) và nhà an dưỡng;

F 1.3 Nhà ở nhiều căn hộ (chung cư);
F 1.4 Nhà ở một căn hộ riêng lẻ kể cả các nhà có một
số căn hộ liền kề và mỗi căn hộ đều có lối ra
ngoài riêng

F 2 Các công trình văn hoá thể thao đại chúng. Các gian phòng chính trong các nhà này được đặc
trưng bởi số lượng lớn khách lưu lại trong một
khoảng thời gian nhất định.
F 2.1 Nhà hát, rạp chiếu phim, phòng hoà nhạc, câu
lạc bộ, rạp xiếc, các công trình thể thao có khán
đài, thư viện và các công trình khác có số lượng
chỗ ngồi tính toán cho khách trong các gian
phòng kín;

F 2.2 Bảo tàng, triển lãm, phòng nhảy và các cơ sở
tương tự khác trong các gian phòng kín;

F 2.3 Các cơ sở được đề cập ở mục F 2.1, hở ra ngoài
trời;

F 2.4 Các cơ sở được đề cập ở mục F 2.2, hở ra ngoài
trời.

F3 Các cơ sở dịch vụ dân cư. Các gian phòng của các cơ sở này được đặc trưng bởi
số lượng khách lớn hơn so với nhân viên phục vụ.
F 3.1 Cơ sở bán hàng;
F 3.2 Cơ sở ăn uống công cộng;
F 3.3 Nhà ga;
F 3.4 Phòng khám chữa bệnh đa khoa và cấp cứu;
F 3.5 Các gian phòng cho khách của các cơ sở dịch vụ
đời sống và công cộng có số lượng chỗ ngồi cho
khách không được tính toán (bưu điện, quỹ tiết
kiệm, phòng vé, văn phòng tư vấn luật, văn
phòng công chứng, cửa hàng giặt là, nhà may,
sửa chữa giày và quần áo, cửa hàng cắt tóc, cơ
sở phục vụ lễ tang, cơ sở tôn giáo và các cơ sở
tương tự);

F 3.6 Các khu liên hợp rèn luyện thể chất và các khu
tập luyện thể thao không có khán đài; Các gian
phòng dịch vụ; Nhà tắm.


QCVN 06 : 2010/BXD
18
Bảng 6 (kết thúc)
(1) (2) (3)
F 4 Các trường học, tổ chức khoa học và thiết kế,
cơ quan quản lý.
Các phòng trong các nhà này được sử dụng một số
thời gian nhất định trong ngày, bên trong phòng
thường có nhóm người cố định, quen với điều kiện tại
chỗ, có độ tuổi và trạng thái thể chất xác định.
F 4.1 Các trường phổ thông, cơ sở đào tạo ngoài
trường phổ thông, trường trung học chuyên
nghiệp, trường dạy nghề;

F 4.2 Các trường đại học, cao đẳng, trường bồi dưỡng
nâng cao nghiệp vụ;

F 4.3 Các cơ sở của các cơ quan quản lý, tổ chức thiết
kế, tổ chức thông tin và nhà xuất bản, tổ chức
nghiên cứu khoa học, ngân hàng, cơ quan, văn
phòng;

F 4.4 Các trạm (đội) chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
F 5 Các nhà, công trình, gian phòng dùng để sản
xuất hay để làm kho.
Các gian phòng loại này được đặc trưng bởi sự có
mặt của nhóm người làm việc cố định, kể cả làm việc
suốt ngày đêm
F 5.1 Các nhà và công trình sản xuất, các gian phòng
sản xuất và thí nghiệm, nhà xưởng;

F 5.2 Các nhà và công trình kho, bãi đỗ xe ô tô không
có dịch vụ kỹ thuật và sửa chữa, kho chứa sách,
kho lưu trữ, các gian phòng kho;

F 5.3 Các nhà phục vụ nông nghiệp.
3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI
3.1. Quy định chung
3.1.1. Các yêu cầu của phần này nhằm đảm bảo:
− Thoát nạn cho người kịp thời và không bị cản trở;
− Cứu người bị tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy;
− Bảo vệ người trên đường thoát nạn, tránh khỏi những tác động của các yếu tố nguy hiểm của
đám cháy.
3.1.2. Thoát nạn là quá trình tự di chuyển có tổ chức của người ra bên ngoài từ các gian phòng, nơi các
yếu tố nguy hiểm của đám cháy có thể tác động lên họ. Thoát nạn còn là sự di chuyển không tự
chủ của nhóm người ít có khả năng vận động, do các nhân viên phục vụ thực hiện. Thoát nạn
được thực hiện theo các đường thoát nạn qua các lối ra thoát nạn.
3.1.3. Cứu nạn là sự di chuyển cưỡng bức của người ra bên ngoài khi họ bị các yếu tố nguy hiểm của
đám cháy tác động hoặc khi xuất hiện nguy cơ trực tiếp của các tác động đó. Cứu nạn được thực
hiện một cách tự chủ với sự trợ giúp của lực lượng chữa cháy hoặc nhân viên được huấn luyện
QCVN 06 : 2010/BXD
19
chuyên nghiệp, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện cứu hộ, qua các lối ra thoát nạn và lối
ra khẩn cấp.
3.1.4. Việc bảo vệ người trên các đường thoát nạn phải được bảo đảm bằng tổ hợp các giải pháp quy
hoạch không gian, tiện nghi, kết cấu, kỹ thuật công trình và tổ chức.
Các đường thoát nạn trong phạm vi gian phòng phải đảm bảo sự thoát nạn an toàn qua các lối ra
thoát nạn từ gian phòng đó mà không tính đến các phương tiện bảo vệ chống khói và chữa cháy
có trong gian phòng này.
Ngoài phạm vi gian phòng, phải tính đến việc bảo vệ đường thoát nạn từ điều kiện đảm bảo thoát
nạn an toàn cho người có kể đến tính nguy hiểm cháy theo công năng của các gian phòng trên lối
ra thoát nạn, số người thoát nạn, bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, số lối ra
thoát nạn từ một tầng và từ toàn bộ ngôi nhà.
Trong các gian phòng và trên các đường thoát nạn ngoài phạm vi gian phòng phải hạn chế tính
nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng thuộc các lớp bề mặt kết cấu (lớp hoàn thiện và ốp mặt)
tùy thuộc vào tính nguy hiểm cháy theo công năng của gian phòng và ngôi nhà, có tính đến các
giải pháp khác về bảo vệ đường thoát nạn.
3.1.5. Khi bố trí thoát nạn từ các gian phòng và ngôi nhà không được tính đến các biện pháp và phương
tiện dùng để cứu nạn, cũng như các lối ra không đáp ứng yêu cầu về lối ra thoát nạn quy định tại
3.2.1.
3.1.6. Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F 5 hạng A hoặc hạng B dưới các gian phòng dùng
cho hơn 50 người có mặt đồng thời, cũng như trong các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm.
Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F 1.1, F 1.2 và F 1.3 trong các tầng hầm và tầng nửa
hầm.
CHÚ THÍCH: 1) Tầng hầm là tầng mà quá một nửa chiều cao của nó nằm dưới cốt mặt đất đặt công trình theo qui hoạch
được duyệt.
2) Tầng nửa hầm là tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cốt mặt đất đặt công trình theo
qui hoạch được duyệt.
3.1.7. Để đảm bảo thoát nạn an toàn, phải phát hiện cháy và báo cháy kịp thời. Nhà và các phần nhà
phải được trang bị các hệ thống báo cháy theo các quy định hiện hành.
CHÚ THÍCH: Các yêu cầu cơ bản về bố trí hệ thống báo cháy được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 3890 : 2009.
3.1.8. Để bảo vệ người thoát nạn, phải bảo vệ chống khói xâm nhập các đường thoát nạn của nhà và các
phần nhà.
CHÚ THÍCH: Các yêu cầu cơ bản về bảo vệ chống khói của nhà được cho trong Phụ lục D.
3.1.9. Hiệu quả của các giải pháp đảm bảo an toàn cho người khi cháy có thể được đánh giá bằng tính
toán.
3.2. Lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp
3.2.1. Các lối ra được coi là lối ra thoát nạn (còn gọi là lối thoát nạn) nếu:
a) Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau:
− Ra ngoài trực tiếp;
QCVN 06 : 2010/BXD
20
− Qua hành lang;
− Qua tiền sảnh (hay phòng chờ);
− Qua buồng thang bộ;
− Qua hành lang và tiền sảnh (hay phòng chờ);
− Qua hành lang và buồng thang bộ;
b) Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1, vào một trong các nơi sau:
− Trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3;
− Vào hành lang dẫn trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3;
− Vào phòng sử dụng chung (hay phòng chờ) có lối ra trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ hoặc tới
cầu thang bộ loại 3;
c) Dẫn vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng nhóm F 5 hạng A hoặc B) trên cùng tầng mà từ
gian phòng này có các lối ra như được nêu ở a) và b). Lối ra dẫn vào gian phòng hạng A hoặc
B được phép coi là lối ra thoát nạn nếu nó dẫn từ gian phòng kỹ thuật không có chỗ cho người
làm việc thường xuyên mà chỉ dùng để phục vụ các gian phòng hạng A hoặc B nêu trên.
3.2.2. Các lối ra từ tầng hầm và tầng nửa hầm là lối ra thoát nạn khi thoát trực tiếp ra ngoài và tách biệt
với các buồng thang bộ chung của nhà.
Cho phép bố trí:
− Các lối ra thoát nạn từ tầng hầm đi qua các buồng thang bộ chung có lối đi riêng ra bên ngoài
được ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ bằng vách đặc ngăn cháy loại 1;
− Các lối ra thoát nạn từ tầng hầm và tầng nửa hầm có bố trí các gian phòng hạng C, D, E, đi vào
các gian phòng hạng C 4, D và E và vào sảnh nằm trên tầng một của nhà nhóm F 5 khi bảo đảm
các yêu cầu của 4.24;
− Các lối ra thoát nạn từ phòng chờ, phòng gửi đồ, phòng hút thuốc và phòng vệ sinh ở tầng hầm
hoặc tầng nửa hầm của nhà nhóm F 2, F 3 và F 4 đi vào sảnh của tầng 1 theo các cầu thang bộ
riêng loại 2;
− Khoang đệm, kể cả khoang đệm kép trên lối ra ngoài trực tiếp từ nhà, từ tầng hầm và tầng nửa
hầm.
3.2.3. Các lối ra không được coi là lối ra thoát nạn nếu trên lối ra này có đặt cửa hay cổng có cánh mở
kiểu trượt hoặc xếp, cửa cuốn, cửa quay.
Các cửa đi có cánh mở ra (cửa bản lề) nằm trong các cửa hay cổng nói trên được coi là lối ra
thoát nạn.
3.2.4. Số lượng và chiều rộng của các lối ra thoát nạn từ các gian phòng, các tầng và các ngôi nhà được
xác định theo số lượng người thoát nạn lớn nhất có thể đi qua chúng và khoảng cách giới hạn cho
phép từ chỗ xa nhất có thể có người (sinh hoạt, làm việc) tới lối thoát nạn gần nhất.
CHÚ THÍCH: 1) Số lượng người thoát nạn lớn nhất từ các không gian khác nhau của nhà hoặc phần nhà được xác định theo
Phụ lục G, mục G.3;
QCVN 06 : 2010/BXD
21
2) Ngoài các yêu cầu chung được nêu trong Quy chuẩn này, yêu cầu cụ thể về số lượng và chiều rộng của các
lối ra thoát nạn được nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình. Phụ lục G nêu một số quy định
cụ thể cho các nhóm nhà thường gặp.
Các phần của ngôi nhà có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau được ngăn cách bằng
các bộ phận ngăn cháy phải có các lối ra thoát nạn riêng.
3.2.5. Các gian phòng sau phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn:
− Các gian phòng nhóm F 1.1 có mặt đồng thời hơn 10 người;
&mi

CÁC TIÊU CHUẨN LUẬT PCCC KHÁC